ISOMS

STANDARTLAR

 • ISO14001
 • ISO22001
 • ISO22301
 • ISO27001
 • ISO31000
 • ISO45001
 • ISO50001
 • ISO9001
 • ISO14001

  Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

  Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir.

  Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

  ISO 14001;

  Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını,

  Çevresel performansın artırılmasını, Uluslararası rekabette avantaj sağlamasını,

  Firma itibar ve pazar payının artırılmasını,

  Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını,

  Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını,

  Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını,

  Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanmasını,

  İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılmasını,

  Global pazarda kabul edilebilirliği sağlamaktadır.

 • ISO22001
  Dünyada güç dengelerini değiştiren ve ülkeler arası rekabeti belirleyen ana unsur, kaynakların verimli kullanılması ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşabilmesidir. Dünyada yaşanan gelişmeler geleceğin en önemli sektörünün tarım, stratejik ürünün ise gıda olacağını göstermektedir. Gıda arzını sağlayan tarımsal üretimi yönlendiren en önemli unsurda tüketici talebi olmaktadır. Tüketiciler kendilerine sunulan ürünün güvenilir olduğuna dair kanıtlar aramaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümleri ile bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici ve alıcı firmaların-ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP (Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi standardı dünya genelinde güvenli gıda üretim zinciri kurmak amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Bu standardın uygulanması; tedarikçiler, tüketiciler, yasal organlar dahil olmak üzere tüm ilgili taraflar arasında etkin iletişim oluşturarak üretimin her aşamasında ürün izlenebilirliğinin sağlanmasını, insan sağlığı için tehdit oluşturacak tehlikelerin kontrol edilmesini, tamamen ortadan kaldırılmasını veya kabul edilebilir limitlere çekilmesini, risklerin yönetilmesini, kanuni otoritelere uyulmasını, daha az üretim sonrası doğrulamalarla kaynak optimizasyonunu sağlar. Uluslararası pazarda rekabet gücünü ve markaya duyulan güven duygusunu arttırır, reaktif düşünce sistemi yerine proaktif düşünce sistemini geliştirir.
 • ISO22301

  Bu standart iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

  Bu standart; işlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

  ISO 22301;

  Faaliyetlere yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesini sağlar,

  Olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sergiler,

  Krizler sırasında kritik fonksiyonların devamını destekler,

  Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesini sağlar,

  Müşteriler ve tedarikçilerin isteklerinin/taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlar,

  Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar,

  Organizasyonel yapı, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları ihtiva etmesi sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlar,

  Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek müşteri güven ve memnuniyet derecesini artırır.

 • ISO27001

  ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir ISO belgesidir.

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler. Bu, yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.

  ISO 27001 Belgesinin Faydaları

  ISO 27001, bilgi yönetiminde sağlam ve sistematik bir yaklaşım getirerek kuruluşunuzu korumanıza ve riski azaltmanıza yardımcı olur.

  ISO 27001'i uygulayarak itibarınızı koruyabilir, doğabilecek zararları önleyip maddi tasarruf sağlayabilir, müşteri ve pazar gereklilikleriyle uyumlu hale gelebilir ve risklerinizi azaltabilirsiniz. Standardı benimseyerek ve etkili süreçleri kuruluşunuza yerleştirerek müşterilerinize, çalışanlarınıza ve diğer üçüncü taraflara, bilgi güvenliği konusunda uluslararası kabul görmüş ciddi bir uygulamanız olduğuna dair açık bir mesaj vermiş olursunuz.

 • ISO31000
  Bir kuruluşun bir çok faaliyeti risk içerir. Kuruluşlar, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri belirler, analiz eder, risk derecelendirmesi yaparak riski değiştirip değiştirmeyeceklerini değerlendirerek yönetirler.
  Bu süreç boyunca kuruluşlar, faaliyetlerindeki değişimleri kontrol eder ayrıca paydaşlarıyla iletişim kurar, onlara danışır ve riskin ele alınması için ilave hususların olup olmadığından emin olur, mevcut riskleri değiştiren faktörleri kontrol ederek riski izler ve gözden geçirir. Standart, bu sistematik ve mantıksal süreci ayrıntısıyla açıklar. Bütün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetirken, bu standart risk yönetimini etkin kılmak için sağlanması gereken pek çok sayıdaki prensibi tesis eder. Bu standart kuruluşların genel idaresi, stratejisi ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli olarak iyileştirmesini tavsiye eder. Bu standartta açıklanan genel yaklaşım, herhangi karakterdeki riski sistematik, şeffaf ve güvenilir bir şekilde, kapsam ve içerik dahilinde yönetmek için prensipleri ve genel esasları sağlar.
  ISO 31000;
  Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür,
  Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır,
  Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir,
  Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,
  Zaman tasarrufu sağlar,
  Kaynak israfını önler,
  Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar,
  İş sürekliliği sağlanır,
  Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır,
  Proaktif yönetimi teşvik eder,
  Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacının farkında olunması sağlar,
  Fırsatlar ve tehditlerin analizini sağlar,
  İlgili yasal ve mevzuat şartlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamaya yardımcı olur,
  Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olur,
  Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur,
  Riskin ele alınması için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etme ve kullanma kolaylığı sağlar,
  Operasyonel etkinliği sağlar ve verimliliği arttırır,
  Kaybın önlenmesi ve vaka yönetimini iyileştirir.
 • ISO45001
  Bu standart, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile ISO tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarttır.
  ISO 45001;
  Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılmasını,
  Güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması yolu ile kurum kültürünün oluşturulmasını   ve aidiyet duygusunun geliştirilmesini,
  Yaralanma, sakatlık ve özellikle meslek hastalıklarının önlenmesini,
  İş gücü kaybının önlenmesini
  Olumlu imaj oluşturulmasını ve marka değerinin arttırılmasını,
  Toplum sağlığının tesis edilmesinde proaktif önlemler ile etkin şekilde rol alınmasını sağlamaktadır
 • ISO50001
  Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.
  ISO 50001;
  Enerji politikasının resmiyet kazanması
  Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş olmasını
  Çevrenin korunmasını
  Kaynakların etkin kullanımını
  Sera gazı emisyonunun azaltılmasını
  Mevzuata uyumun sağlanması sağlamaktadır.
 • ISO9001

  Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standartlar haline gelmiştir.

  ISO 9001;

  Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

  Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

  Etkin bir yönetimi,

  Maliyetin azalmasını,

  Çalışanların tatminini,

  Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

  Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

  İadelerin azalmasını,

  Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını,

  Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamaktadır.

alt